Hello ,歡迎登入!

OK齊齊印會員優先抽籤購買
Switch OLED 遊戲主機 (白色
) 活動結果公佈

多謝大家早前參與OK齊齊印會員優先抽籤購買Switch OLED 遊戲主機 (白色) 活動,我哋已經成功抽出50位幸運兒,名單如下:

jimest******@gmail.com
jasont******@gmail.com
shampa******@gmail.com
jackyt******@hotmail.com
cyanpo******@gmail.com
michae******@gmail.com
Kit914******@gmail.com
fengrt******@gmail.com
mk3721******@gmail.com
kingsl******@gmail.com
lapman******@gmail.com
y22019******@yahoo.com.hk
cibe70******@gmail.com
cdtm52******@yahoo.com.hk
loyc20******@gmail.com
Powai0******@yahoo.com.hk
nelson******@live.com
Kalikc******@gmail.com
ue9558******@gmail.com
boris5******@hotmail.com
ikmhke******@yahoo.com.hk
alamsh******@gmail.com
ssptsa******@yahoo.com.hk
faleun******@msn.com
todayg******@hotmail.com
wfwfos******@gmail.com
wkfm20******@outlook.com
siucyg******@hotmail.com
bchoi1******@gmail.com
lung62******@yahoo.com.hk
Sunnyy******@icloud.com
joshua******@gmail.com
letgon******@gmail.com
nekogr******@yahoo.com.hk
camill******@yahoo.com.hk
dh8059******@gmail.com
yearol******@gmail.com
michae******@gmail.com
pumpki******@gmail.com
waikiu******@yahoo.com.hk
carrho******@gmail.com
ccn083******@gmail.com
sinjis******@yahoo.com.hk
iamkob******@gmail.com
kittyc******@yahoo.com.hk
yangeo******@gmail.com
childc******@gmail.com
hyuga3******@yahoo.com.hk
ming13******@gmail.com
joseph******@yahoo.com.hk

無論中籤與否都會於2021年11月22日收到一封電郵通知結果,中籤會員請按指示完成購買。今次抽唔到都唔緊要,記得密切留意住我哋最新動態。

如果有下一輪抽籤購買就會同大家公佈。
再次多謝大家支持!